Rychlá navigace

Modul Zastavárna umožňuje provozovat zastavárenskou činnost, tzn. půjčování peněz oproti zástavě, kterou může být jakákoli věc.Základem je Zástavní smlouva, na které je krom obou smluvních stran uvedena výše půjčky a odměna za její poskytnutí, která se počítá dle smluvních podmínek zastavárny. Smlouva dále obsahuje předměty zástavy s jejich podrobným popisem.


Pokud do doby splatnosti zástavní dlužník uhradí své závazky, je mu předmět zástavy vydán spolu s vyúčtováním celé půjčky. Neuhradí-li své závazky podle smluvních podmínek, pak zpravidla zboží propadne zástavnímu věřiteli a ten jeho následným prodejem uspokojí své pohledávky vůči dlužníkovi.


Úvodní nastavení parametrů


Před zahájením práce je potřeba nastavit příslušné parametry parametrech aplikace v sekci Zastavárna.

Dále je vhodné nastavit ostatním uživatelům uživatelská oprávnění a přístup k některým funkcím zastavárny. Toto lze nastavit v seznamu uživatelů v sekci nastavení a servis.

Přijetí zástavy, sepsání smlouvy, vyplacení půjčkySepsání zástavní smlouvy probíhá v okně Zástavní smlouvy. Na jedné smlouvě lze mít více zástav, přičemž u každé z nich se určuje částka, která se na ně půjčuje. V záhlaví smlouvy jsou zobrazeny veškeré náležitosti, zejména finanční a časové.
Celková půjčená částka je součtem půjčených částek na jednotlivé zástavy. Je také možno půjčit bez uvedení zástavy, což umožňuje používat ContOS jako software pro poskytování půjček bez ručení zástavou. V takovém případě se půjčená částka zapíše rovnou do záhlaví smlouvy.


Během uzavírání smlouvy je možno automaticky půjčenou částku vyplatit z pokladny a vznikne zároveň výdajový pokladní doklad. Je také možno vyplatit částku až později.

Prodloužení splatnosti smlouvy, změny splatnostiČastou operací je prodlužování splatnosti zástavní smlouvy. Na seznamu smluv je tato operace dostupná na záložce Historie smlouvy ve spodní části okna. Po stisku tlačítka Nový dodatek se otevře dialog s přednastavenou částkou, která představuje úroky do současnosti, které je většinou klient povinen uhradit, aby mohla být smlouva prodloužena.Datum splatnosti je automaticky nastavena na konec dalšího období, ale je možné jej změnit. Rovněž je možné zapsat v tomto kroku libovolný další náklad či poplatek a výši jeho částky.


Po uložení je možno ihned vygenerovat záznam do pokladny a zobrazit příjmový pokladní doklad.
Přijetí splátek, evidence plateb a událostí v průběhu smlouvyV průběhu platnosti smlouvy od klienta můžeme přijímat libovolné částky, které slouží jako splátky nebo úhrady různých poplatků a nákladů.

Na kartě Historie smlouvy je u každé operace přehledně zapsány veškeré finanční náležitosti, které proběhly.


Lze provádět jak hotovostní, tak bezhotovostní platby.


Všechny přijaté nebo vyplacené částky lze sledovat na kartě Úhrady spolu s jejich popisem.

Ke každé smlouvě je možno vést různé poznámky, pro které slouží záložka Poznámky. Ve většině případů tedy není potřeba otevírat detail smlouvy.Splacení půjčky, ukončení smlouvySplacení půjčky probíhá tak, že v záložce Úhrady stiskneme tlačítko Nová úhrada a zobrazí se příjmový pokladní doklad s přednastavenou částkou, která zbývá ke splacení dle všech podmínek smlouvy.
Po uložení a přijetí částky vrátíme klientovi zástavu a systém zástavní smlouvu uzavře. Uzavřená zástavní smlouva již nejde zpětně editovat ani na ní provádět jakékoli další změny. K tomu je potřeba tuto smlouvu opět otevřít. Obě tyto operace jsou zaznamenány do přehledu událostí na smlouvě (historie smlouvy).Nesplacené půjčky, propadlé zástavy, naskladnění zástavy


V okamžiku, kdy klient nestihne půjčku vrátit do sjednaného data splatnosti, je smlouva označena jako propadlá. Propadlé smlouvy jsou barevně odlišeny a představují tedy takové smlouvy, které nebyly včas splaceny, a u kterých je potřeba provést následné vypořádání. Nejčastěji se jedná o naskladnění zástavy na sklad za cenu, která představuje částku, které byla klientovi půjčena.


Po naskladnění je možno takovou smlouvu uzavřít, čímž je vyřízená. Propadlou zástavu je pak možno standardně prodat a je viditelná na skladových kartách.


Postup naskladnění:

U položky smlouvy rozklikneme tlačítko „+“ a zobrazí se nám možnosti naskladnění. Po stisku tlačítka Nové naskladnění můžeme danou položku naskladnit na novou nebo existující skladovou kartu v potřebném množství a za danou cenu. Jednu položku tak můžeme naskladnit na více karet najednou, což se hodí v případě, kdy se jedna zástava rozpadne na jednotlivé součásti (např. zastavený PC se po propadnutí rozebere na jednotlivé komponenty, které se pak prodávají zvlášť).


Příklad naskladnění na více skladových karet – rozpad:Sestava zástavní kniha


Zástavní kniha je důležitá souhrnná sestava o hospodaření v zástavní činnosti. Tato sestava je vhodným podkladem pro účetní a vykazuje náklady a zisk v této činnosti.