Rychlá navigace

Elektronická evidence tržeb je systém provozovaný Finanční správou, do kterého se odesílají data o zaúčtovaných tržbách.Po úspěšném odeslání tržby podnikatel obdrží potvrzovací kód, který uvede na účtence pro zákazníka.


První kroky před zahájením evidování tržeb


1) Nejprve si musíte požádat o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaevidujete své provozovny a vygenerujete podpisový certifikát. Nejpohodlnější způsob je on-line, kdy jsou přihlašovací údaje zaslány do datové schránky.

Nejprve tedy vyplníte elektronický formulář, na jehož základě Vám do datové schránky budou doručeny autentizační údaje do webové aplikace EET:

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=EETZA1

(Podrobný postup je uveden na tomto odkazu: http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb)


2) Po obdržení autentizačních údajů se můžete pokusit přihlásit do webové aplikace EET:

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/eet/vstup.faces

Pokud se přihlášení nezdaří, je potřeba nějakou dobu počkat, klidně i několik hodin. 

Po prvním přihlášení aplikace vyzve k zadání nového hesla.


3) Založení nové provozovny v aplikaci EET


4) Vytvoření certifikátu (a hesla pro něj) v aplikaci EET a jeho stažení do počítače.


Nastavení v ContOSu


Nyní již můžeme nastavit potřebné parametry do aplikace ContOS a zahájit evidování tržeb.


1) Vytvoření profilu EET

Profil EET v sobě obsahuje všechna nastavení, která jsou důležité pro správnou evidenci tržeb. Profily EET se zobrazí v hlavním menu Nastavení a servis/Ostatní servis/Profily EET.

V okně se seznamem stiskneme tlačítko Nový profil a vyplníme všechny potřebné hodnoty:Název profilu -  Popisný název, který si vyplňte dle potřeby, např. „Profil 1“

Prostředí – Pokud si chcete evidenci tržeb vyzkoušet nanečisto, zvolte „Testovací prostředí“. Data účtenek budou odesílána na tzv. EET Playground, což je prostředí vyhrazené pouze pro testovací účely. Žádná reálná evidence neproběhne.

„Produkční prostředí“ je již reálné prostředí, kdy evidence probíhá naostro. V okamžiku, kdy již potřebujete evidovat reálně, musí být zvoleno právě toto prostředí.

Odesílat od – Tržby od tohoto data pořízení jsou odesílány do EET. 

Označení provozovny – Doplňte číselnou identifikaci provozovny, která vám byla přidělená správcem daně na portálu EET a ve které budete uskutečňovat tržby dle § 19 odst. 1 písm.b) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Maximální délka je šest číselných znaků.

Režim ověření - „Ostrý mód“: tržby jsou odesílány a evidovány. Pokud chcete pouze otestovat komunikaci s EET, pak zvolte „Ověřovací mód“, ve kterém nejsou tržby reálně evidovány.

Režim tržby - „Zjednodušený režim“: tuto volbu zvolte v případě, že vám správce daně povolil na základě vaší žádosti evidovat tržby v tomto režimu (dle § 11 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb), nebo máte tržby, které jsou stanoveny zákonem a tomuto režimu podléhají (dle § 10 zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb).

„Běžný“: standardní většinový režim, tržby jsou odesílány ihned

Časový limit odezvy -  Mezní doba odezvy (dle § 21 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb) je přednastavená na nejkratší možnou dobu, a to 2 sekundy. Pokud chcete mít dobu odezvy delší než 2 sekundy, zadejte hodnotu v rozmezí 3–60 s.

Počet pokusů o odeslání - Tento údaj určuje, kolikrát se má opakovat odeslání na server správce daně v případě, že se z jakéhokoliv důvodu nepodařilo evidovanou tržbu odeslat. Do pole lze zadat hodnotu od 1 do 10.

Zobrazovat log po chybě přenosu –Pokud je zaškrtnuto toto pole a pokud dojde během odesílání tržby k chybě, popř. k výpadku, je automaticky zobrazen log s chybou. Log lze samozřejmě zobrazit kdykoli později.

Ve zjednodušeném režimu odesílat ihned – Pokud zaškrtnete toto pole, pak se program pokusí odeslat tržbu ihned. V opačném případě jsou tržby odesílány ručně ve lhůtě dopěti dnů od přijetí tržby.

DIČ pověřující osoby – Toto pole vyplňte v případě,kdy jste jako poplatník pověřený k evidenci tržeb za jiného poplatníka podle § 9 odst. 1 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Zákon o elektronické evidenci tržeb umožňuje pověřit povinností evidence jiného poplatníka. Jako takový má poplatník povinnost uvádět v datové zprávě (záznam o tržbě odesílaný na server MF) mimo svých údajů také DIČ pověřujícího poplatníka, který ho k evidenci pověřil.

Podpisový certifikát – Cesta k souboru s autorizačním certifikátem, který jste získali na základě žádosti o autentizační údaje na portálu EET. Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje podnikatele.

Certifikát, který vám byl vygenerován, obsahuje v názvu DIČ– toto DIČ musí být shodné s DIČ v nastavení aplikace ContOS. Pokud DIČ nebudou shodná, pak nepůjde tržba odeslat.

Heslo – Heslo k autorizačnímu certifikátu, které jste si zvolili na portálu EET.2) Nastavení aplikace

V hlavním menu v sekci nastavení a servis otevřeme okno Nastavení a přepneme se na záložku EET. Zde zaškrtneme volbu„Zapnout EET“.


Vybereme profil EET, který jsme si nadefinovali v předchozí kapitole. Na každém počítači, ze kterého budete odesílat tržby se musí také vyplnit jedinečný údaj „Označení pokladního zařízení“. Tento údaj je ukládán v rámci místního nastavení, proto je potřeba jej nastavit na každém počítači zvlášť.


V této sekci jsou ještě některé užitečné volby, zejména možnost vytisknout povinné oznámení o tom, že evidujete tržby a toto oznámení musíte mít umístěné na provozovně. 

Dále je k dispozici tlačítko „Test připojení na EET“,které ověří všechny zadané údaje a schopnost připojit se a komunikovat se servery Finanční správy. Pokud tento test proběhne úspěšně, je daná stanice připravena na evidenci tržeb.

Užitečné odkazy směřují na webové stránky Finanční správy a také na souhrnné informace o EET na našem Helpdesku.
Log EET


Log EET slouží k detailnímu záznamu komunikace se servery Finanční správy. Veškeré odeslané tržby a pokusy o odeslání jsou evidovány. U každého takového požadavku je k dispozici protokol o zpracování, detail datové zprávy (zobrazení všech hodnot datové věty, které byly odeslány), XML požadavek (datová věta v systémovém formátu tak jak byla odeslána na servery Finanční správy) a XML odpověď (datový záznam v systémovém formátu tak jak byl přijat ze serverů Finanční správy).

Hlavní okno EET Logu s jednotlivými odeslanými tržbami a protokolem o zpracování.

    

Detail datové zprávy.

XML požadavek odeslaný na servery Finanční správy:


XML odpověď obdržená ze serverů Finanční správy:Forma úhrad


Do ETT vstupují všechny doklady hrazené v hotovosti nebo platební kartou. Existují však případy, kdy některá typy úhrad do EET nespadají. Pro tyto případy je možnost ručně ovlivnit, zda taková konkrétní úhrada bude do EET posílána. Pokud má uživatel ContOSu právo,může příznak o odeslání do EET změnit.

Tiskové sestavy

Na všech tiskových sestavách, kterých se EET přímo či nepřímo dotýká, jsou uváděny veškeré údaje, které zákon o EET nařizuje. Účtenka:


Daňový doklad, který je likvidován dvěma úhradami. Obě úhrady jsou hotovostní a tudíž odeslané do EET:
Odeslání dokladů na EET


Všechny tržby, které jsou do EET odesílány se sdružují v modulu Pokladna (hotovost) a Banka (platby kartou).

U všech dalších dokladů (smlouvy, faktury, objednávky), kde se evidují úhrady, jsou rovněž uváděny informace o stavu odeslání EET, popř. je odtud možné tržbu odeslat nebo se podívat do logu na stav evidence tržby.V modulu Pokladna/Banka je tedy k dispozici vždy kompletní přehled všech tržeb a jejich aktuálního stavu odeslání. Rovněž lze z tohoto místa odesílat, ať jednotlivě, tak hromadně,všechny tržby, které do EET vstupují a dosud nebyl odeslány,popř. mají chybový stav.


Hromadné odesílání označených tržeb:EET Log a stav odesílané tržby:
Stavy odeslání dokladu na server EET


Stav odeslání informuje o tom, v jakém stadiu je daná tržba,která vstupuje do EET. Stav odeslání je uváděn u každé tržby nebo v EET Logu. ContOS eviduje tyto stavy:


Odesláno
Tržba je úspěšně odeslána na EET. FIK je k dispozici.
Chyba komunikace
Během odesílání tržby došlo k chybě při komunikaci –výpadek spojení, serveru apod. V tomto případě není k dispozici FIK, na dokladech se proto tiskne pouze PKP. Pokud se později podaří tržbu odeslat, bude už k dispozici také FIK.
Chyba dat
Tržba obsahuje chybná data a proto nebyla zaevidována.
Zrušeno
Odesílání tržby bylo zrušeno.
Chyba validace
Tržba neprošla ověřovacím procesem ContOSu před odesláním. Nebyla odeslána do EET. V EET logu je k dispozici podrobnější informace o důvodu zamítnutí.
Odeslat
Tržba je připravena k odeslání do EET.
Neodesílat !
Tržba byla původně identifikována ke vstupu do EET, ale uživatel tento příznak zrušil.
Nevstupuje
Tržba nesplňuje znaky pro vstup do EET, nebude tedy posílána.
Odesílat ?
Tržba původně vyhodnocená jako nevstupující do EET byla uživatele zařazena do odeslání.
Odesláno !
Tržba byla úspěšně odeslána do EET, je získán FIK,vyskytla se však varování vrácená serverem Finanční správy.V EET logu jsou tato varování zobrazena.
Nezjištěn
Aktuální stav odeslání tržby se nepodařilo zjistit.Nastavení ve Windows

Pro správnou komunikaci se servery Finanční správy je zapotřebí mít v systémovém nastavení internetu povoleny protokoly TLS. Nastavení se provádí v Ovládacích panelech/Možnosti Internetu/záložka Upřesnit.